Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

Tel: 01278 760 200
myValetBay.com login

Ръководство за работа като самостоятелно заето лицеРъководство за работа като самостоятелно заето лице

ВЪВЕДЕНИЕ

Лице, което е самостоятелно заето, работи за себе си, а не за един човек или за компания.

Това да сте самостоятелно заето лице ви позволява да поемете контрол над това колко да печелите всеки месец, кога и къде работите, как работите, колко часа да работите и с кого да работите. Това носи със себе си гъвкавост, която не е на разположение на служителите.

Въпреки това, това също носи със себе си определени изисквания, които по принцип не се отнасят за служителите. Въпреки, че отговорността за спазването на тези изисквания е ваша, EVS е подготвила това кратко ръководство за самостоятелно заети лица, за да ви помогне при идентифициране на въпросите, за които ще трябва да помислите.

ЗАМЕСТВАНЕ

Като самостоятелно заето лице, можете да изберете дали да приемате или не работа по обслужване на автомобили, които ви бъде предложена. Точно както EVS не е длъжна да ви предложи работа, така и вие не са задължени да приемете всяка работа, която ви бъде предложена.

Вие също така имате свободата да организирате други да извършат или да ви помогнат с работни задачи, които вие сте поели. Можете да направите това по всяко време, но това може да бъде особено полезно, след като вече са се съгласили да извършите дадена работа, но след това не можете да я извършите. Разбира се, вие и вашият заместник/помощник трябва да се споразумеете за това как да си поделите платения хонорар от EVS за тази работа.

ЗАПЛАЩАНЕ

Като самостоятелно зает изпълнител няма да ви се плаща фиксирана почасова ставка или седмична ставка. Единствените плащания, които ще ви бъдат заплатени, са хонорарите, договорени за всяка работа. Следоватено, вие ще трябва да решите за какъв хонорар ще сте готови да извършите дадена работа, и да сте готови да преговаряте, за да договорите хонорар, който е приемлив и за двете страни.

При определяне/договаряне на хонорарите, трябва да имате предвид, че като самостоятелно зает изпълнител няма да получавате заплащане за отпуска или каквито и да е плащания за покриване на периоди на отпуск по болест. Вие също ще трябва да вземете предвид:

  • други разходи, свързани с предоставянето на услугите, например материали
  • разходи, свързани с работата като самостоятелно заето лице, като например разходите за счетоводни услуги и застраховка, както и
  • факта, че от вас ще се очаква да поправите, ако има проблеми, които биха могли да бъдат повторно обслужване на автомобил или заплащане на евентуални щети или суми, надхвърлящи застраховката за собствена сметка.

ДАНЪЦИ

Трябва да се регистрирате като самостоятелно заето лице в рамките на три месеца от започване на работа, дори и ако вече всяка година плащате данък чрез процеса на самостоятелна оценка.

Като самостоятелно заето лице вие сте отговорни за плащането на данъци. Ако вече не сте го направили, като първа стъпка трябва да се свържете с HMRC да се регистрирате като самонаети. Можете да направите това онлайн на https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1PT?dept-name=CWF1&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk или се обадете на 0845 915 4515.

Ще бъдете задължени да платите данък върху доходите от печалбата ви в дадена данъчна година (6-ти април до 5-ти април). Този данък се оценява чрез попълване на данъчна декларация чрез самостоятелна оценка на хартиен носител или онлайн. Може да се наложи да платите глоба, ако не подадете данъчна декларация до крайния срок (31-ви октомври в годината, през която данъчната година е приключила за формулярите на хартия, 31 януари на следващата година за онлайн формулярите). Всеки дължим данък трябва да се плати в срок до 31 януари на годината след края на данъчната година, а ако платите със закъснение, също може да дължите допълнителни такси и лихви.

Вие също ще трябва да плащате национални осигуровки. Те се състоят от фиксирани месечни вноски плюс сума въз основа на печалбата ви, оценена и платена едновременно като данък общ доход.

Също можете да се регистрирате доброволно по ДДС. Това е задължително, ако годишният доход на вашия бизнес надвишава определено ниво – моля, вижте see http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rates-thresholds.htm#2 за настоящото ниво.

Много е важно за данъчни цели да пазите документите за приходите и разходите и и да пазите документи като банкови извлечения. Можете също да си направите отделна банкова сметка за бизнеса си, така че да ви е по-лесно да покажете какви приходи и разходи се отнасят за вашия бизнес. Документите по принцип трябва да се съхраняват за срок от 6 години.

Можете да имате нужда от съветите на счетоводител за попълване на данъчната ви декларация и за всички данъчни облекчения и отстъпки, които могат да бъдат достъпни за вас.

ЗАСТРАХОВКА

Вие сте отговорни да си направите застраховка за покриване на риска от всякакви искове, произтичащи от предоставянето на вашите услуги, включително например, всички щети, които нанесете на превозните средства при извършване на обслужването на автомобилите.

Застраховката може да бъде закупена от EVS по договорена цена.

Като алтернатива, можете да пожелаете да се обърнете към застрахователен брокер, за да обсъдите организирането на подходящо директно застрахователно покритие, и това е нещо, което ние ви насърчаваме да направите. Един брокер, с който може би ще желаете да се свържете, е Todd & Cue – моля, вижте www.toddcue.co.uk.

Моля, не забравяйте, че вие ще бъдете отговорни за изплащане на всяко превишение над всяка застрахователна полица.

МАТЕРИАЛИ

Като самостоятелно заето лице, извършващо обслужване на автомобили, вие ще трябва да предоставяте химикали и материали, които да използвате при предоставянето на услугите.

За да осигурите на клиентите качествена услуга, ние очакваме да използвате качествени продукти. Вие ще бъдете задължени да се използвате химикали и почистващи продукти, одобрени от EVS. Списък на всички одобрени продукти е на разположение на всеки от обектите, в които работим.

Освен това, можете да си купите материалите и химикалите от EVS.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪВЕТИ

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА

Като български гражданин, можете да предоставяте услуги на EVS като самостоятелно заетo лицe, без да сте получили карта на работещ от присъединените страни, която ще Ви трябва, ако бъдете наети във Великобритания.

Може да намерите за полезно да кандидатствате за “Жълт сертификат за регистрация”, за да потвърдите, че упражнявате правото си да работите във Великобритания като самостоятелно заето лице.  За да получите сертификат за регистрация, ще трябва да попълните формуляр и да го изпратите на Граничната агенция на Великобритания.  Копие на този формуляр можете да намерите тук:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/bulgariaromania/formbr1.pdf

Ако желаете да получите повече информация относно това дали отговаряте на условията за работа във Великобритания, моля вижте следната листовка, предоставена от Граничната агенция на Великобритания:

Линк на български език:
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/workingintheuk/bulgarianleaflet.pdf