Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

Tel: 01278 760 200
myValetBay.com login

Juhend üksikettevõtjana töötamise kohta

SISSEJUHATUS

Üksikettevõtja töötab iseendale, mitte aga teisele isikule või ettevõttele.

Üksikettevõtjana töötades saate kontrollida nii oma igakuist sissetulekut, seda, millal ja kus te töötate, kuidas te töötate, mitu tundi te töötate ja koos kellega te töötate. Sellega kaasneb paindlikus, mida ei saa kasutada igapäevase palgatöö tegijad.

Üksikettevõtjana töötamisega kaasnevad siiski ka teatud kindlad nõuded, millega igapäevaselt palgatööga hõivatud inimesed tavaliselt kokku ei puutu. Nõuete täitmise kohustus jääb teie kanda, abiks töö tegemisel üksikettevõtjana valmistas EVS ette käesoleva lühikese juhendi, et aidata teid nende küsimuste määratlemisel, mida üksikettevõtjana tegutsedes silmas tuleb pidada.

 

ASENDAMINE

Üksikettevõtjana saate valida, kas võtta pakutud puhastustöö vastu või mitte. Samuti kui EVS ei ole kohustatud pakkuma teile tööd, nii ei ole ka teie kohustatud võtma vastu ükskõik millist pakutud tööd.

Saate korraldada asjad ka niiviisi, et vastuvõetud tellimuse täidaks teie eest keegi teine või siis nii, et keegi aitaks teid töö tegemisel. Võite seda teha mistahes ajal, iseäranis kasulikuks võib see osutuda aga näiteks siis, kui olete juba nõustunud mingit tööd tegema, siis aga selgub, et te ei saa seda teha. Mõistagi tuleb teil ja teie asendajal/abilisel jõuda omavahel kokkuleppele EVS–i poolt selle töö eest makstud tasu jagamise suhtes.

 

TASUMINE

Üksikettevõtjast töövõtjana ei maksta teile kindlaksmääratud tunni– või nädalatariifi järgi. Ainsad maksed, mis teile tehakse, tehakse selle tariifi järgi, mis on iga töö eest kokku lepitud. Seega tuleb teil mõelda välja, millise tariifi järgi olete valmis tööd tegema, ning olla valmis pidama läbirääkimisi mõlemale poolele vastuvõetava tariifi saavutamiseks.

Tariifide üle peetavatel läbirääkimistel ja tariifide kehtestamisel peate pidama meeles, et üksikettevõtjast töövõtjana ei saa te puhkustasu või mistahes muud tasu, et hüvitada näiteks haiguse tõttu saamata jäänut. Arvesse tuleb võtta ka järgmist:

  •  muud teenuste osutamisega seotud kulutused, näiteks materjalid;
  •  üksikettevõtjana tegutsemisega seotud kulutused, näiteks kulutused raamatupidamis-teenustele ja kindlustusele; ja
  •  asjaolu, et teilt eeldatakse mistahes probleemide kordaajamist, mis võib tuua kaasa auto taaspuhastamise või kindlustusmäära ületavate summade tasumise oma taskust.

MAKS

Üksikettevõtjana peate end kolme kuu jooksul alates äritegevuse alustamisest registreerima HMRC–s [Tema Majesteedi Maksu– ja Tolliametis], isegi kui te juba tasute igaaastaselt maksu omahinnangulisel alusel.

Üksikettevõtjast üksikisikuna olete vastutav maksu tasumise eest. Esimese asjana, kui te pole seda juba teinud, peaksite võtma enda üksikettevõtjana registrisse kandmiseks ühendust HMRC–ga. Te võite teha seda internetis aadressil https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1PT?dept-name=CWF1&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk või helistades telefonil 0845 915 4515.

Teile pannakse kohustus tasuda oma kasumilt igal maksustamisaastal (6. aprill kuni 5. aprill) tulumaksu. Tulumaksu määratakse omahinnangulise tuludeklaratsiooni täitmisega, kas paberkandjal või elektrooniliselt. Kui te ei esita täidetud tuludeklaratsiooni läbivaatamiseks hiljemalt viimaseks vastuvõtupäevaks (paberkandjal vormide korral maksustamisaasta lõppemise aasta 31. oktoober, elektrooniliste vormide korral maksustamisaastale järgneva aasta 31. jaanuar) võidakse teilt nõuda trahvi. Mistahes maksmisele kuuluv maks kuulub tasumisele maksustamisaastale järgneva aasta 31. jaanuariks, tasumisega hilinemise korral võivad lisanduda juurdemaksed ja intress.

Samuti tuleb teil tasuda riiklikku sotsiaalkindlustusmaksu, mis koosneb kindlaksmääratud igakuistest sissemaksetest, millele on arvatud juurde teie kasumi alusel arvutatud summa, mis määratakse ja tasutakse samal ajal tulumaksuga.

Võite soovida registreerida end käibemaksu tasumiseks ka vabatahtlikult. Käibemaks on kohustuslik, kui äritegevusest saadav iga–aastane sissetulek ületab määratud taset – hetkel kehtiva taseme leiate internetis aadressilt http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rates-thresholds.htm#2.

Seoses maksustamisega on väga oluline, et peaksite arvestust oma tulude ja kulude kohta ning hoiaksite alal näiteks sellised dokumendid, nagu pangakonto väljavõtted. Võite avada ka äritegevusega seotud eraldi pangakonto, et oleks lihtsam näidata, millised tulud ja kulud on seotud äritegevusega. Andmeid tuleks tavaliselt hoida alal 6 aastat.

Tuludeklaratsiooni täitmise ning teie suhtes kohaldavate mistahes maksualandite ja –soodustuste suhtes kerkivates küsimustes võite vajada finantsnõustaja konsultatsiooni. 

 

KINDLUSTUS

Te olete vastutav kindlustuse korraldamise eest, et katta riski mistahes kahjunõudest, mis võib tõusetuda teenuste osutamisest, sealhulgas näiteks mistahes kahjust, mida põhjustate sõidukitele puhastusteenuste sooritamisel.

Võite soetada kindlustuse EVS–lt kokkulepitud tariifi järgi.

Teise võimalusena võite soovida võtta ühendust kindlustusmaakleriga, et arutleda asjakohase kindlustuskatte korraldamist otse ja see on midagi, mida julgustaksime teil teha. Üheks maakleriks, kellega sooviksite ehk ühendust võtta, on Todd & Cue – palun vaadake internetis aadressil www.toddcue.co.uk.

Palun ärge unustage, et vastutus kindlustuspoliisiga kaetud määra ületava mistahes summa tasumise eest jääb teie kanda.

 
 

MATERJALID

Üksikettevõtjast puhastusteenuse osutajana tuleb teil hankida teenuste osutamisel kasutatavad kemikaalid ja materjalid.

Klientidele kvaliteetse teenuse pakkumiseks eeldame, et kasutatakse kvaliteetseid tooteid. Teil palutakse kasutada EVS–i poolt heakskiidetud kemikaale ja puhastustooteid. Nimekiri kõigist kinnitatud toodetest on saadaval igas asukohas, kust me tegutseme.

Teise võimalusena saate osta materjalid ja kemikaalid EVS–st. 

TÄIENDAVAD NÕUANDED