Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

Tel: 01278 760 200
myValetBay.com login

Celvedis stradajot ka pašnodarbinatajam

IEVADS

Persona, kas ir pašnodarbinatais, strada sev, nevis citai personai vai kompanijai. 

Esot pašnodarbinatajam, Jus kontrolejat, cik daudz ienakumus Jus nopelnat katru menesi, kad un kur Jus stradajat, ka stradajat, cik daudz stundas stradajat un kas strada kopa ar Jums. Tas sniedz Jums elastibu, kas nav pieejama parastiem darbiniekiem.

Tomer tas ari uzstada noteiktas prasibas, ar ko parasti nav jasaskaras nodarbinatajiem. Kaut ari Jusu atbildiba ietilpst nodrošinat, lai Jus ieverotu šis prasibas, EVS ir sagatavojusi isu celvedi par bušanu pašnodarbinatajam, lai palidzetu Jums precizet jautajumus, par ko japadoma.

AIZVIETOŠANA

Ka pašnodarbinata persona Jus varat izveleties vai akceptet automašinu mazgašanas darbus, kas Jums tiek piedavati, vai ne. Tapat ka EVS nav pienakums Jums piedavat darbu, ta ari Jums nav pienakums akceptet piedavato darbu. 

Jums ari ir brivas tiesibas iesaistit citus, kas veiks darbus Jusu vieta vai palidzes darbu veikšana, kam esat piekritis. Jus to varat darit jebkura laika, bet tas var but ipaši noderigi, ja esat piekritis veikt darbu, bet nevarat to izdarit. Protams, Jums un Jusu aizvietotajam/ paligam javienojas sava starpa ka sadalit apmaksu, ko EVS Jums apmaksajis.

APMAKSA

Ka pašnodarbinatajam Jums nemaksas par fiksetam stundam pec nedelas likmes. Vienigie maksajumi, kas Jums tiks veikti, bus par katru paveikto darbu. Rezultata Jums jaizlemj, par kadu likmi esat gatavs veikt darbu un but gatavam sarunam par likmi, kas pienemama abam pusem.

Nosakot/ parrunajot likmes Jums janem vera, ka ka pašnodarbinatais ligumsledzejs Jus nesanemsiet maksajumus par atvalinajumu vai jebkadus maksajumus, kas segtu Jusu slimibas periodu. Jums ari janem vera:

  • parejie maksajumi saistiba ar pakalpojumu nodrošinašanu, piemeram, materiali 
  • izmaksas, kas saistitas ar pašnodarbinata bazi, piemeram, maksajumi par gramatvedibas pakalpojumiem vai apdrošinašanas segumu; un 
  • fakts, ka tiks sagaidits, ka Jus atrisinasiet jebkadas radušas problemas – kas ietver, mašinas atkartotu mazgašanu vai apmaksu par raditajiem bojajumiem vai apdrošinašanas izdevumu parterinu segšanu par saviem izdevumiem.

NODOKLI

Jums jaregistrejas ka pašnodarbinatajam HMRC tris menešu laika no tirdzniecibas sakuma, pat, ja Jus jau maksajat nodoklus, nemot vera pašnovertešanas proceduru katru gadu.

Ka pašnodarbinatais individualais uznemejs Jus esat atbildigs par nodoklu apmaksu. Ja neesat to jau veicis, Jums, pirmkart, jasazinas ar HMRC, lai registretos ka pašnodarbinatais. Jus varat to izdarit tiešsaiste https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1PT?dept-name=CWF1&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk vai zvanot pa tel. 0845 915 4515.

Jums bus jaapmaksa ienakumu nodoklis par savu pelnu noteiktaja taksacijas gada (no 6. aprila lidz 5. aprilim). Tas tiek novertets aizpildot izvertešanas nodokla parskatu vai nu papira formata vai tiešsaiste. Jums var tik piemerota soda nauda, ja neiesniegsiet nodokla atgriešanas parskatu lidz noteiktajam terminam (papira formatam nodoklu taksacijas gads beidzas 31. oktobri, tiešsaistes formatam nodoklu taksacijas gads beidzas 31. janvari). Visi apmaksajamie nodokli bus jaapmaksa lidz 31. janvarim nakošaja gada pec taksacijas gada un kavešanas gadijuma var tikt piemerotas papildus maksas un procenti.

Jums bus ari jaapmaksa valsts apdrošinašana. Ta sastav no fiksetam ikmeneša iemaksam plus summas, kas balstita uz Jusu pelnu, kas tiek noverteta un apmaksata vienlaicigi ar ienakuma nodokli.

Jus ari varat veleties brivpratigi registreties ka PVN maksatajs. Tas ir obligati, ja Jusu biznesa ikgadejie ienakumi parsniedz noteikto limeni – ludzu, skatit http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rates-thresholds.htm#2 , lai sanemtu informaciju par pašreizejo limeni.

Nodoklu merkiem ir loti svarigi, lai Jus registretu savus ienakumus un izdevumus, un saglabatu dokumentus, piemeram, bankas parskatus. Jus varetu veleties atsevišku bankas kontu, lai butu vieglak uzradit ienakumus un izdevumus, kas saistiti ar Jusu biznesu. Visparigi ieraksti jasaglaba 6 gadu laika perioda.

Jums var but nepieciešamas gramatveža konsultacijas ikgadeja gada parskata sastadišanas un jebkadu nodoklu atvieglojumu un pabalstu merkiem, kas Jums var pienakties.  

APDROŠINAŠANA

Jus esat atbildigs par apdrošinašanas nokartošanu, kas segtu jebkuru prasibu riskus, kas izriet no Jusu pakalpojumu nodrošinašanas ieskaitot, piemeram, jebkadus transportlidzekliem raditos bojajumus, kas radušies Jusu mazgašanas pakalpojumu sniegšanas del. 

Apdrošinašanu var iegadaties no EVS par vienošanas cela norunatu likmi.

Alternativi, Jus varat veleties sazinaties ar apdrošinašanas brokeri, lai parrunatu tiešas apdrošinašanas izmaksas un mes ari rekomendejam Jums to darit. Viens no brokeriem, ar ko varat sazinaties, ir Todd & Cue – ludz, skatit www.toddcue.co.uk.

Ludzu, atcerieties, ka busiet atbildigs par jebkuras apdrošinašanas polises parterina apmaksu.

MATERIALI

Ka pašnodarbinatajam mašinu mazgatajam Jums bus nepieciešams nodrošinat kimikalijas un materialus, ko izmantosiet pakalpojumu nodrošinašana. 

Lai nodrošinatu klientiem kvalitativus pakalpojumus, mes sagaidam, lai tiktu izmantoti kvalitativi produkti. Jums bus jaizmanto kimikalijas un tirišanas produkti, ko apstiprinajusi EVS. Apstiprinato produktu saraksts pieejams katra darba vieta, kur stradajam.

Alternativi, Jus varat iegadaties kimikalijas un materialus no EVS.  

PAPILDUS IETEIKUMI