Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

Tel: 01278 760 200
myValetBay.com login

Prírucka pre súkromných poskytovatelov služieb

ÚVOD

Osoba, ktorá pracuje ako súkromný poskytovatel služieb pracuje sám pre seba, nie pre žiadnu spolocnost alebo inú osobu.

Súkromní poskytovatelia služieb majú možnost regulovat svoje mesacné príjmy, kde a kedy pracujú, ako pracujú, s kým pracujú ako aj pocet pracovných hodín. Tento spôsob práce so sebou prináša flexibilitu, ktorú naopak zamestnané osoby nemajú.

Na opacnej strane, tento spôsob práce so sebou prináša iné povinnosti, ktoré zamestnané osoby nemajú. Aj napriek tomu, že je to Vaša povinnost, EVS pre Vás pripravilo túto prírucku, aby Vám pomohlo urcit, co budete musiet brat do úvahy.

NÁHRADA

Ako súkromný poskytovatel služieb, máte právo sa rozhodnút, ci danú ponuku na prácu príjimete alebo nie. Takisto ako EVS nie je nútené Vám prácu sprostredkovat, Vy nie ste povinný prijat všetky ponuky od EVS.

Takisto máte volnost v tom, že môžete povolat iné osoby, aby Vám pomohli vykonat dohodnnutú službu. Môžete tak urobit kedykolvek, a je to vhodné najmä vtedy, ked ste už ponuku prijali, a z akéhokolvek dôvodu prácu nemôžete vykonat. Samozrejme, že bude záležat len na Vás a na Vašom pomocníkovi, ako sa dohodnete na rozdelení sumy, ktorú EVS za vykonanú služby vyplatí.

PLATBA

Ako súkromný poskytovatel služieb, nebudete vyplácaný na základe hodinovej alebo týždnovej mzdy. Bude Vám jedine vyplatená tá sadzba ktorá bola dohodnutá pre danú zákazku. Kvôli tomu je nutné, aby ste zvážili, za akú sadzby ste ochotný vykonávat Vaše služby, a takisto aby ste boli ochotný zjednávat a tak dosiahnut spokojnost u obidvoch strán. 

Pri zvažovaní sadzieb je dôležité si uvedomit, že nemáte platenú dovolenku a ani Vám nebudú vyplácané dni, ked ochoriete. Takisto je dôležité brat do úvahy:

  • dalšie výdavky spojené s vykonávaním Vašich služieb, napr. nákup materiálov 
  • výdavky spojené s prevádzkou Vášich služieb, napr. výdavky spojené s úctovným poradenstvom alebo poistením
  • výdavky spojené s nápravou stažností súvisiacich s Vašimi službami- co by mohlo znamenat nanovo vykonat služby autokozmetiky a autolakov na danom vozidle, poplatky za škody alebo za spoluúcast na poistnej udalosti(insurance excess) , na vlastné náklady.

Ste povinný zaregistrovat sa ako súkromný poskytovatel služieb na danovom orgáne Spojeného královstva (HMRC) najneskôr tri mesiace of zacatia poskytovania služieb, aj v tom prípade, ak už ste každorocne platili dan cez samostatné danové priznanie (po anglicky self assessment).

Ako súkromný poskytovatel služieb ste sami zodpovedný za odvádzanie daní. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, prvé co môžete urobit, je kontaktovat HMRC a zaregistrovat sa ako súkromný poskytovatel služieb. Môžte tak urobit online na https://online.hmrc.gov.uk/shortforms/form/CWF1PT?dept-name=CWF1&sub-dept-name=&location=40&origin=http://www.hmrc.gov.uk alebo telefonicky na císle 0845 915 4515.

Ste povinný platit dan z príjmu za daný danový rok (6.apríl-5.apríl). Môžete tak urobit vyplnením formulára pre samostatné danové priznanie (self assessment tax return), písomne alebo elektronicky. Je pravdepodobné, že budete musiet zaplatit pokutu, ak sa oneskoríte a nevyplníte tento formulár do stanoveného termínu (31. október roku, v ktorom skoncil danový rok pre vytlacené formuláre, a 31. január nasledujúceho roku pre elektronicky vyplnené formuláre). Akúkolvek inú dan musíte priznat do 31.januára nasledujúceho roku od ukoncenia danového roku, a je pravdepodobné, že budete musiet zaplatit príplatky a úroky ak sa s platbou oneskoríte.

Takisto musíte platit odvody na Zdravotné poistenie (National Insurance). Sú to mesacné poplatky spolu so sumou odvíjajúcej sa od vášho príjmu, ktoré sa odovzdávajú a platia v tom istom termíne ako dan z príjmu.

Dobrovolne sa takisto môžte zaregistrovat ako DPH poskytovatel služieb (VAT). Táto registrácia je povinná len v ton prípade ak rocné príjmy Vašej prevádzky prevyšujú urcitú úroven – navštívte http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/rates-thresholds.htm#2 kde sa nachádzajú súcasné povolené hodnoty.

Je velmi dôležité, aby ste viedli evidenciu o príjmoch a výdavkoch a uschovali dôležité dolumenty ako napríklad výpisy z úctu (kvôli danovým kontrolám). Je praktické otvorit si pracovný bankový úcet, na ktorom je jednoduchšie preukázat príjmy a výdavky vztahujúce sa k Vašej prevádzke. Ste povinný uschovat tieto dokumenty po dobu 6 rokov.

Je pravdepodobné, že budete potrebovat úctovné poradenstvo na vyplnenie danového priznania a takisto aby ste boli informovaný o možných úlavách na daniach, a sociálných dávkach.

POISTENIE

Ako súkromný poskytovatel služieb ste sami zodpovedný za uzatvorenie poistenia ktoré pokryje riziko akejkolvek poistnej udalosti odvíjajúcej sa z Vašich služieb, ako napríklad akúkolvek škodu Vami spôsobenú vozidlám pocas služieb autokozmetiky a autolakov.

Poistenie si môžete zakúpit priamo u EVS za dohodnutú cenu.

Takisto sa môžte obrátit na poistovacieho agenta, ktorý Vám priamo odporucí druh poistnej zmluvy ktorá Vám bude najviac vyhovovat, co Vám vrelo odporúcame. Takisto Vám môžeme odporucit poistovacieho agenta, a to Todd & Cue, dostupný na www.toddcue.co.uk.

Prosím, majte na pamäti, že je len Vašou zodpovednostou uhradit spoluúcast na poistnej udalosti.

MATERIÁLY

Ako súkromný autokozmetik a lakovac, si budete musiet zadovážit materiály a chemikálie, ktoré budete pri práci používat. Kedže chceme našim klientom ponúknut tú najvyššiu kvalitu, ocakávame od Vás, že budete používat kvalitné materiály. Budete musiet používat materiály a chemikálie schválené spolocnostou EVS. Kompletný zoznam schválených materiálov je k dispozícii na všetkých našich prevádzkach.

Takisto si môžete zakúpit materiály a chemikálie priamo u EVS.

DODATOCNÉ RADY

(http://www.icaewfirms.co.uk/business/index.php) alebo právnika
(http://www.lawsociety.org.uk/choosingandusing/findasolicitor.law).

  • – Webstránka HMRC (http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed) o súkromnom podnikaní obsahuje detailné informácie o daniach pre súkromníkov.

Stredisko poradenstva pre obcanov (Citizens Advice Bureau) poskytuje bezplatné poradenstvo ohladom sukromného podnikania, vrátane detailného zoznamu všetkého, co by ste ako súkromný poskytovatel služieb mali vediet (http://www.adviceguide.org.uk/index/your_money/employment/self- employment_checklist.htm). Takisto môžete stredisko navštívit osobne (tu môžete nájst najbližšie stredisko od Vašeho domu http://www.citizensadvice.org.uk), alebo telefonicky na 08444 111 444 (Anglicko) alebo 0844 477 2020 (Wales).